Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Hryvnia Ukraina (UAH) Tháng Giêng 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Hryvnia Ukraina (UAH) - Tháng Giêng 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/01/2137.087988,98
04/01/2136.927984,72
05/01/2137.9731.012,62
06/01/2137.6591.004,24
07/01/2138.1321.016,85
08/01/2136.531974,15
11/01/2135.218939,14
12/01/2136.285967,60
13/01/2137.141990,43
14/01/2137.9291.011,44
15/01/2136.550974,66
18/01/2136.850982,66
19/01/2136.860982,93
20/01/2137.9261.011,36
21/01/2138.4321.024,84
22/01/2137.461998,96
25/01/2137.410997,61
26/01/2137.346995,90
27/01/2136.363969,67
28/01/2136.382970,18
29/01/2136.468972,48