Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Kíp Lào (LAK)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Kíp Lào (LAK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
25/11/22 35.824.985 Lượng 3.768.661,05 11,76 %
955.333 Gram 100.497,63
29.714.175 Ounce 3.125.825,64
955.332.924 Kilo 100.497.627,99